قیمت گوشت و مرغ در یک سال چقدر گران شد؟ + جدول افزایش نرخ

بررسی قیمت انواع اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، جگر، قلم گوساله، گوشت چرخ کرده و سنگدان نشان می دهد این کالاها در یک سال گذشته بین ۱۴ تا ۱۴۳ درصد افزایش قیمت داشتند.

به گزارش «نبض‌تجارت»؛  مقایسه قیمت اقلام پروتئینی مختلف در بازارهای روز کوثر اصفهان، در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ نسبت به هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ نشان از افزایش چشمگیر برخی قیمت‌ها دارد.

افزایش قیمت گوشت گوسفندی

 • قیمت گوشت گوسفندی درجه یک با استخوان و ۱۰۰ گرم دنبه با ۳۵ درصد افزایش قیمت از ۸۷ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۱۸ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت گوشت گوسفندی درجه یک با استخوان بدون دنبه با ۳۴ درصد افزایش قیمت از ۹۳ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۲۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت دنبه گوسفندی با ۸۶ درصد افزایش قیمت از ۳۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۶۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت ماهیچه گوسفندی با ۲۳ درصد افزایش قیمت از ۱۰۶ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۳۰ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت سردست گوسفندی با ۲۳ درصد افزایش قیمت از ۱۰۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۲۹ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت راسته گوسفندی با ۲۸ درصد افزایش قیمت از ۱۰۱ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۲۹ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت گردن گوسفندی با ۳۴ درصد افزایش قیمت از ۹۳ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۲۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت ران گوسفندی با ۲۴ درصد افزایش قیمت از ۱۰۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۳۰ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت ران و راسته گوسفندی با ۲۳ درصد افزایش قیمت از ۱۰۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۲۹ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان با ۱۸ درصد افزایش قیمت از ۸۹ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۰۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت گوشت چرخ کرده مخلوط (گوسفند و گوساله) با ۳۰ درصد افزایش قیمت از ۸۱ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۰۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت جگر گوسفندی با ۱۲۵ درصد افزایش قیمت از ۶۰ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۳۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت کله و پاچه گوسفندی با ۲۲ درصد افزایش قیمت از ۹۸ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۲۰ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت سیراب و شیردان پاک شده گوسفنی (بسته بندی) با ۴۸ درصد افزایش قیمت از ۲۷ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۴۰ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

قیمت گوشت و مرغ در یک سال چقدر گران شد؟ + جدول افزایش نرخ

افزایش قیمت مرغ

 • قیمت مرغ گرم با ۶۵ درصد افزایش قیمت از ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۲۴ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت ران مرغ با ۶۵ درصد افزایش قیمت از ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۲۰ هزار و ۲۵۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت سینه خالص مرغ با ۶۳ درصد افزایش قیمت از ۱۶ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۲۶ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت سینه با گردن و ضایعات مرغ با ۶۷ درصد افزایش قیمت از ۱۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۲۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت ماهیچه مرغ با ۶۵ درصد افزایش قیمت از ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۲۳ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت ماهیچه بدون پوست مرغ با ۶۴ درصد افزایش قیمت از ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت فیله (شینسل) مرغ با ۵۷ درصد افزایش قیمت از ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۴۰ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت کتف و بال مرغ با ۶۷ درصد افزایش قیمت از ۱۲ هزار و ۱۵۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت دل مرغ با ۷۵ درصد افزایش قیمت از ۶ هزار و ۳۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۱ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت جگر مرغ با ۱۴۳ درصد افزایش قیمت از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت سنگدان مرغ با ۷۵ درصد افزایش قیمت از ۶ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت پای مرغ با ۲۷ درصد افزایش قیمت از ۶ هزار و ۳۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۸ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت گردن مرغ با ۸۳ درصد افزایش قیمت از ۵ هزار و ۲۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

قیمت گوشت و مرغ در یک سال چقدر گران شد؟ + جدول افزایش نرخ

افزایش قیمت گوشت گوساله

 • قیمت گوشت گوساله بدون قلوه گاه با ۴۰ درصد افزایش قیمت از ۸۱ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۱۳ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت گوشت گوساله با قلوه گاه با ۴۴ درصد افزایش قیمت از ۷۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۰۸ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت سیراب گوساله پاک شده با ۱۴ درصد افزایش قیمت از ۳۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۴۰ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت زبان گوساله با ۱۹ درصد افزایش قیمت از ۹۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۱۳ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت پاچه گوساله با ۴۳ درصد افزایش قیمت از ۳۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۵۰ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 • قیمت قلم گوساله پاک شده با ۴۰ درصد افزایش قیمت از ۲۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۳۵ هزار تومان در هفته پایانی بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

قیمت گوشت و مرغ در یک سال چقدر گران شد؟ + جدول افزایش نرخ

جدول قیمت مرغ و گوشت

نکته: قیمت فروش اقلام پروتئینی مختلف بر اساس نرخ بازارهای روز کوثر اصفهان گردآوری شده است.

 

نام کالا

قیمت (تومان)

درصد تغییر

بهمن ۹۸

بهمن ۹۹

گوشت گوسفندی درجه یک با استخوان و ۱۰۰ گرم دنبه

۸۷۰۰۰

۱۱۸۰۰۰

۳۵

گوشت گوسفندی درجه یک با استخوان بدون دنبه

۹۳۰۰۰

۱۲۵۰۰۰

۳۴

دنبه گوسفندی

۳۵۰۰۰

۶۵۰۰۰

۸۶

ماهیچه گوسفندی

۱۰۶۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۲۳

سردست گوسفندی

۱۰۵۰۰۰

۱۲۹۰۰۰

۲۳

راسته گوسفندی

۱۰۱۰۰۰

۱۲۹۰۰۰

۲۸

گردن گوسفندی

۹۳۰۰۰

۱۲۵۰۰۰

۳۴

ران گوسفندی

۱۰۵۰۰۰

۱۲۹۰۰۰

۲۴

ران و راسته گوسفندی

۱۰۵۰۰۰

۱۲۹۰۰۰

۲۳

قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان

۸۹۰۰۰

۱۰۵۰۰۰

۱۸

گوشت چرخ کرده مخلوط (گوسفند و گوساله)

۸۱۰۰۰

۱۰۵۰۰۰

۳۰

جگر گوسفندی

۶۰۰۰۰

۱۳۵۰۰۰

۱۲۵

کله پاچه گوسفندی

۹۸۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

۲۲

سیراب و شیردان پاک شده گوسفندی (بسته بندی)

۲۷۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۸

مرغ گرم

۱۲۳۰۰

۲۴۰۰۰

۹۵

ران مرغ

۱۲۲۵۰

۲۰۲۵۰

۶۵

سینه خالص مرغ

۱۶۰۰۰

۲۶۰۰۰

۶۳

سینه با گردن و ضایعات مرغ

۱۵۰۰۰

۲۵۰۰۰

۶۷

ماهیچه مرغ

۱۳۶۰۰

۲۳۰۰۰

۶۵

ماهیچه بدون پوست مرغ

۱۵۴۰۰

۲۵۳۰۰

۶۴

فیله (شینسل) مرغ

۲۵۴۰۰

۴۰۰۰۰

۵۷

کتف و بال مرغ

۱۲۱۵۰

۲۰۳۰۰

۶۷

دل مرغ

۶۳۰۰

۱۰۰۰۰

۷۵

جگر مرغ

۳۵۰۰

۸۵۰۰

۱۴۳

سنگدان مرغ

۶۰۰۰

۱۰۵۰۰

۷۵

پای مرغ

۶۳۰۰

۸۰۰۰

۲۷

گردن مرغ

۵۲۰۰

۹۵۰۰

۸۳

گوشت گوساله بدون قلوه گاه

۸۱۰۰۰

۱۱۳۰۰۰

۴۰

گوشت گوساله با قلوه گاه

۷۵۰۰۰

۱۰۸۰۰۰

۴۴

سیراب گوساله پاک شده

۳۵۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۴

زبان گوساله

۹۵۰۰۰

۱۱۳۰۰۰

۱۹

پاچه گوساله

۳۵۰۰۰

۵۰۰۰۰

۴۳

قلم گوساله

۲۵۰۰۰

۳۵۰۰۰

۴۰

 

 

ایمنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا