قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

چائویانگ

(لاستیک خودرو)

عنوان مدل کشور سازنده قیمت (تومان)

لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۲۰۵/۶۰R14

RP28 چین ۱,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۲۰۵/۶۰R15

RP28 چین ۱,۷۵۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ SL369 سایز ۲۳۵/۷۵R15

SL369 چین ۲,۵۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۱۸۵/۷۰R13

RP28 چین ۱,۵۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۱۹۵/۶۰R14

RP28 چین ۱,۶۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۱۸۵/۶۵R15

RP28 چین ۱,۳۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ SA57 XL سایز ۲۰۵/۵۵R16

SA57 چین ۱,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ SL369 سایز ۲۴۵/۷۵R16

SL369 چین ۲,۶۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۱۹۵/۶۰R15

RP28 چین ۱,۵۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ SC328 سایز ۲۱۵/۷۰R15c

SC328 چین ۲,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ SC328 سایز ۱۹۵/۷۰R15c

SC328 چین ۱,۷۵۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ SU318 سایز ۲۲۵/۷۰R16

SU318 چین ۲,۵۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۲۰۵/۵۵R16

RP28 چین ۱,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۱۸۵/۶۵R14

RP28 چین ۱,۵۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ RP28 سایز ۲۲۵/۵۵R16

RP28 چین ۲,۳۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ SU318 سایز ۲۲۵/۵۵R18

SU318 چین ۳,۱۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ SU318 سایز ۲۳۵/۷۰R16

SU318 چین ۲,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ H188 سایز ۱۹۵R14C – ساختار ۸ لایه

H188 چین ۲,۵۰۰,۰۰۰

لاستیک چائویانگ RP26 سایز ۱۷۵/۶۰R13

RP26 چین ۱,۳۰۰,۰۰۰
عنوان مدل کشور سازنده قیمت (تومان)

لاستیک کومهو Solus KH17 سایز ۲۲۵/۵۰R17

SOLUS KH17 کره جنوبی ۳,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۶۵/۶۵R13

SOLUS HS11 کره جنوبی ۱,۵۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۷۵/۷۰R13

SOLUS HS11 کره جنوبی ۱,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو Solus KH17 سایز ۲۳۵/۶۰R16

SOLUS KH17 کره جنوبی ۴,۱۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو CRUGEN HP91 سایز ۲۴۵/۶۰R18

CRUGEN HP91 کره جنوبی ۴,۹۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA PS91 سایز ۲۲۵/۴۵ZR18

ECSTA PS91 کره جنوبی ۴,۲۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS KL21 سایز ۲۳۵/۶۰R18

SOLUS KL21 کره جنوبی ۴,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو CRUGEN HP91 سایز ۲۳۵/۵۰ZR18

CRUGEN HP91 کره جنوبی ۴,۵۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA PS71 XL سایز ۲۲۵/۴۵ZR18

ECSTA PS71 کره جنوبی ۳,۸۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA HS51 XL سایز ۲۱۵/۵۰ZR17

ECSTA HS51 کره جنوبی ۳,۸۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۲۰۵/۶۰R14

SOLUS HS11 کره جنوبی ۲,۵۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 سایز ۲۳۵/۶۰R16

CRUGEN PREMIUM KL33 کره جنوبی ۴,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA HS51 XL سایز ۲۱۵/۵۵ZR16

ECSTA HS51 کره جنوبی ۳,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو Solus HS11 سایز ۲۰۵/۶۰R15

SOLUS HS11 کره جنوبی ۲,۵۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو CRUGEN HP71 سایز ۲۳۵/۵۵R18

CRUGEN HP71 کره جنوبی ۵,۱۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۸۵/۷۰R13

SOLUS HS11 کره جنوبی ۱,۸۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA HS51 سایز ۲۰۵/۶۰R15

ECSTA HS51 کره جنوبی ۲,۵۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۹۵/۶۰R15

SOLUS HS11 کره جنوبی ۲,۲۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 سایز ۲۳۵/۵۵R19

CRUGEN PREMIUM KL33 کره جنوبی ۵,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA HS51 XL سایز ۲۳۵/۵۵ZR17

ECSTA HS51 کره جنوبی ۴,۳۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS KL21 سایز ۲۲۵/۵۵R18

SOLUS KL21 کره جنوبی ۴,۸۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ROAD VENTURE MT KL71 سایز ۳۱/۱۰۵R15LT

ROAD VENTURE KL71 MT کره جنوبی ۵,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA PS71 XL سایز ۲۱۵/۴۰ZR18

ECSTA PS71 کره جنوبی ۳,۴۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۸۵/۶۵R15

SOLUS HS11 کره جنوبی ۲,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو PORTRAN KC53 سایز ۱۹۵R14C ساختار ۸ لایه

PORTRAN KC53 کره جنوبی ۲,۴۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ROAD VENTURE APT KL51 سایز ۲۶۵/۷۰R15

ROAD VENTURE APT KL51 کره جنوبی ۳,۸۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۷۵/۶۰R13

SOLUS HS11 کره جنوبی ۱,۹۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECOWING ES01 KH27 سایز ۲۳۵/۵۵R17

ECOWING ES01 KH27 کره جنوبی ۳,۹۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۸۵/۶۵R14

SOLUS HS11 کره جنوبی ۲,۲۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA PS71 XL سایز ۲۱۵/۴۵ZR18

ECSTA PS71 کره جنوبی ۳,۹۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 سایز ۲۴۵/۶۰R18

CRUGEN PREMIUM KL33 کره جنوبی ۴,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو CRUGEN HT51 سایز ۲۳۵/۶۰R17

CRUGEN HT51 کره جنوبی ۳,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS KL21 سایز ۲۲۵/۶۰R17

SOLUS KL21 کره جنوبی ۳,۶۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA PS71 XL سایز ۲۱۵/۴۵ZR17

ECSTA PS71 کره جنوبی ۳,۷۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS KL21 سایز ۲۱۵/۶۵R16

SOLUS KL21 کره جنوبی ۲,۶۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA PS31 سایز ۲۲۵/۵۰ZR18

ECSTA PS31 کره جنوبی ۵,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 سایز ۲۳۵/۶۰R18

CRUGEN PREMIUM KL33 کره جنوبی ۴,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA HS51 سایز ۲۰۵/۵۵R16

ECSTA HS51 کره جنوبی ۲,۹۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA HS51 سایز ۲۲۵/۵۵R16

ECSTA HS51 کره جنوبی ۳,۹۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 XL سایز ۲۳۵/۷۰R16

CRUGEN PREMIUM KL33 کره جنوبی ۴,۰۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA HS51 سایز ۲۰۵/۶۰R14

ECSTA HS51 کره جنوبی ۲,۵۵۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS HS11 سایز ۱۹۵/۶۰R14

SOLUS HS11 کره جنوبی ۲,۵۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو PORTRAN KC53 سایز ۲۳۵/۷۰R15 ساختار ۸ لایه

PORTRAN KC53 کره جنوبی ۳,۳۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو SOLUS KH16 سایز ۲۳۵/۶۰R17

SOLUS KH16 کره جنوبی ۳,۸۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو ECSTA PS31 XL سایز ۱۹۵/۵۰R16

ECSTA PS31 کره جنوبی ۲,۸۰۰,۰۰۰

لاستیک کومهو CRUGEN PREMIUM KL33 XL سایز ۲۳۵/۵۵R18

CRUGEN PREMIUM KL33 کره جنوبی ۵,۱۰۰,۰۰۰
یوکوهاما 

یوکوهاما

(لاستیک خودرو)

عنوان مدل کشور سازنده قیمت (تومان)

لاستیک یوکوهاما dB E70 سایز ۲۱۵/۵۵R17

dB E70 ژاپن ۴,۲۰۰,۰۰۰

لاستیک یوکوهاما A539 سایز ۱۷۵/۶۰R13

A539 ژاپن ۲,۲۰۰,۰۰۰
ترازانو 

ترازانو

(لاستیک خودرو)

عنوان مدل کشور سازنده قیمت (تومان)

لاستیک ترازانو SL369 سایز ۳۱/۱۰۵R15

SL369 چین ۳,۶۰۰,۰۰۰
لاستیک بارز 

لاستیک بارز

(لاستیک خودرو)

عنوان مدل کشور سازنده قیمت (تومان)

لاستیک بارز Premium Drive P648 سایز ۱۸۵/۶۵R14

Premium Drive P648 ایران ۱,۴۵۰,۰۰۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا