قیمت آهن ,میلگرد 1400/08/10

قیمت آهن ,میلگرد 1400/08/10

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۲]

هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۵۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۴]

هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۲,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۶]

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۸]

هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۸۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۰]

هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۵,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۲]

هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۶,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۴]

هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۶,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۷]

هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۹,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۳۰]

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۶.۵]

هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱۷,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۸]

هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۰]

هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۲]

هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۴]

هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۶]

هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۸]

هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۰]

هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۵]

هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۸]

هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۳۲]

هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱۶,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۲]

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲۵,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹]

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲۵,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰]

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲۵,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵]

هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲۵,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰]

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی – ۷ ۲۵,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰]

هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲۵,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵]

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲۵,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰]

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲۵,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰]

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲۵,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰]

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲۵,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰]

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲۵,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰]

هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲۵,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰]

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲۵,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰]

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲۵,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰]

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۶.۵]

هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۸]

هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۰]

هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۲]

هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۴]

هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ — (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۶]

هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ — (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۸]

هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ — (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۲۰]

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده – ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۸]

هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده – ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۰]

هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده – ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۲]

هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده – ۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۵]

هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده – ۲۲,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۲۰]

هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده – ۲۲,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۲۵]

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱۸,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۳]

هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱۸,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۴]

هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۵]

هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۶]

هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۸]

هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۱۰]

هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۱۲]

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲]

هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۳]

هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۴]

هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۵]

هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۶]

هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۸]

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۰]

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۲۵,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۲]

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۵]

هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲۰]

هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲۵]

هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۳۰]

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱۵,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۲۰]

هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری – ۱۵,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۲۵]

هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری – ۱۵,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۳۰]

هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری – ۱۵,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۴۰]

هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری – ۱۵,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۵۰]

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

سیم آرماتور – ۳ و ۴ – ۱۹,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت سیم آرماتور]

هر کیلو حرارتی – – ۱۸,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو حرارتی]

هر کیلو زیگزاگ – – ۱۸,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو زیگزاگ]

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵ – ۱۹,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک]

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵ – ۱۹,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه]

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو خاموت ۸ – – – ۱۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت ۸]

هر کیلو خاموت ۱۰ – – – ۱۸,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت ۱۰]

هر کیلو خاموت مهندسی ۸ – – – ۱۷,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی ۸]

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ – – – ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰]

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ – – – ۱۷,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی ۸]

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ – – – ۱۹,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰]

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ — (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵]

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۲]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا